page_banner

วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องปั่นเหวี่ยง

วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องปั่นเหวี่ยง

หลอดหมุนเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการแยก การแบ่งชั้น หรือการแยกระดับความหนาแน่นของตัวอย่างเมื่อใช้เครื่องหมุนเหวี่ยงและไมโครเซนตริฟิวจ์พวกเขาพบการใช้งานที่หลากหลายตลอดทั้งชีววิทยา (โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงเซลล์และจุลชีววิทยา) เคมี การดูแลสุขภาพทางคลินิก และสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น
หลอดหมุนเหวี่ยงถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ทนต่อแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์สูงมาก (RCF) บางประเภทสูงถึง 20,000xg RCF